Arv og skifte

Eiendom

Drift

Oppdragsvilkår

Innledning
Advokatene i Advokat Einar Edin har tillatelse fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til å drive advokatvirksomhet og er medlemmer av Den Norske Advokatforening.Advokat Einar Edin vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført i samsvar med våre kvalitetssikringsrutiner og for øvrig i samsvar med Advokatforskriften og Den Norske Advokatforenings salærveiledning.

Firmaets ressurser
I firmaet arbeider det følgende kategorier medarbeidere som utfører arbeid for klienter:Advokat
Advokatfullmektig
Juridisk assistent

Gjennomføring av oppdraget
For alle oppdrag skal det være en saksansvarlig advokat. Alt arbeid utføres under den saksansvarlige advokats ansvar. Den saksansvarlige advokat vil sørge for at arbeidet blir utført på best mulige måte for klienten, herunder om deler av oppdraget bør utføres av advokat, advokatfullmektig eller juridisk assistent.

Timepriser
For oppdrag utført av advokat som skal faktureres etter medgått tid, har firmaet timepriser fra kr 2 000,- til kr 2 500,- ekskl. merverdiavgift. Dette tilsvarer fra kr 2 500,- til kr 3 125,- inkl. 25 % merverdiavgift. Porto er inkludert i timeprisen, med unntak av ekstraordinære forsendelser.For oppdrag utført av advokatfullmektig, faktureres kr 1 500,- ekskl. merverdiavgift –  kr 1 875,- inkl. merverdiavgift.For oppdrag utført av advokatassistent, faktureres kr 800,- ekskl. merverdiavgift – dvs. kr 1 000,- inkl. merverdiavgift.For enkelte oppdrag kan det avtales fastpris.

Fakturering og betaling
Dersom annet ikke er avtalt, vil oppdraget bli fakturert etter medgått tid. Minste fakturerbare enhet er 15 minutter. Utleggsfaktura vil bli belastet klient direkte med omgående forfall, eventuelt forskuddsvis.Fakturaer forfaller til betaling 10 dager etter fakturadato dersom annet ikke er avtalt. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven.Det vil normalt bli vedlagt en spesifikasjon av arbeidet som er utført under oppdraget og det samlede timeantallet. Alternativt vil dette bli redegjort for i følgebrev.Dersom en faktura omfatter arbeid med flere oppdrag for samme klient, vil det av spesifikasjonen normalt fremgå hvor stor andel av salæret og eventuelle utlegg som gjelder det enkelte oppdrag.

Utlegg/omkostninger
Utlegg som klienten er ansvarlig for skal normalt avklares med klienten før de pådras, med mindre de er en integrert del av oppdraget, eller er nødvendige for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd.I saker som gjelder fast eiendom eller saker som føres for retten vil klienten alltid, med mindre noe annet er avtalt, være ansvarlig for de offentlige gebyrer som påløper slik som tinglysings-, byggesaks-, klage- og rettsgebyr.Det gjøres oppmerksom på at det som regel påløper 25 % merverdiavgift på de utlegg/omkostninger som påløper i saken.

Rettshjelpsforsikring
Enkelte saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette vil fremgå av klientens forsikringspoliser. Det bør undersøkes om dette er aktuelt. Forsikringspolisen må leveres til advokaten av klienten, og advokaten vil da sørge for varsling til forsikringsselskapet.Dersom det foreligger forsikringsdekning faktureres i utgangspunktet det angjeldende forsikringsselskap direkte med faktura for egenandel direkte til klient. Det vises i denne anledning til det angjeldende selskapets forsikringsvilkår. Det gjøres særskilt oppmerksom på at rettshjelpsdekningen – uavhengig av den øvre erstatningssum satt i vilkårene – normalt er begrenset oppad til kravets størrelse. Det vises her til selskapets forsikringsvilkår. Det tas forbehold om adgang til å fakturere klienten direkte for hele vederlaget, slik at klienten selv er ansvarlig for å kreve påløpte utgifter erstattet fra det angjeldende forsikringsselskap.

Klientens eget forhold
Jo bedre saken er avklart og forberedt fra klientens side, desto mer effektivt vil vi kunne arbeide. Dette vil ha betydning for størrelsen på salæret.Alle henvendelser til og fra motparten skal gå fra oss, og klienten må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Klienten vil få tilsendt kopier av all relevant korrespondanse. Slik korrespondanse bør oppbevares. Senere kopiering av dette vil medføre kostnader som faktureres klienten.

Ansvar for sakens utfall, ilagte saksomkostninger/ rettsgebyr og forholdet til tilkjente saksomkostninger
Selv om vi har uttrykt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer dette ikke at vi har rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevd/vil kreve av klienten, vil klienten likevel være ansvarlig overfor oss for det overskytende.Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men disse ikke betales av motparten, vil klienten likevel være ansvarlig for betalingen av vårt salær. Det er klienten og ikke advokaten som har risikoen for motpartens betalingsvilje eller betalingsevne.

Taushetsplikt/personopplysningsloven
Advokater og øvrige ansatte har fortrolighets- og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov. Samtlige medarbeidere i firmaet har tilgang til opplysningene og har undertegnet skriftlig taushetserklæring.Mange av opplysningene vil være personopplysninger. Disse vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven.

E-post
Personsensitive opplysninger sendes ikke pr. e-post dersom ikke klienten har samtykket til det. Klienten anses å ha samtykket ved å oppgi hvilken e-post-adresse som ønskes nyttet til korrespondanse.

Klageadgang
Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Man har også anledning til å klage hvis du er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene. Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærvalg for Oslo krets som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for disiplinærnemnda. Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordingen finnes på Advokatforeningens hjemmeside: www.jus.no under Råd og rettshjelp.Det kan opplyses at det for advokatvirksomhet er visse krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.For øvrig vises det til advokatforskriften av 20. desember 1996, som kan fåes ved forespørsel

Løvenskioldsgate 26, 0260 OSLO,
Tlf: 24 11 54 54,
Mail: edin@edin.no